Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buoyantly /'bɔiəntli/  

  • Thán từ
    [một cách] nổi
    với xu hướng lên giá
    với xu hướng hồi lại nhanh sau thất bại