Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bánh ngọt tròn
  a currant bun
  bánh ngọt tròn nhân nho
  búi tóc
  put one's hair in a bun
  vấn tóc thành búi
  have a bun in the oven
  (khẩu ngữ, đùa) có thai

  * Các từ tương tự:
  bun-fight, buna, bunch, buncher, bunchiness, bunching, bunching factor, bunching voltage, bunchy