Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] gồ ghề, [một cách] mấp mô
    [một cách] xóc nẩy