Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái hãm xung, thanh đỡ ra (ở ô tô…)
  Tính từ
  (thuộc ngữ)
  gấp bội
  a bumper number
  số tạp chí xuất bản với số lượng gấp bội
  a bumper harvest
  vụ gặt bội thu
  Danh từ
  như bouncer
  Danh từ
  (cũ)
  cốc đầy
  a bumper of ale
  cốc bia đầy

  * Các từ tương tự:
  bumper-to-bumper