Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bum-card /'bʌmkɑ:d/  

  • Danh từ
    quân bài có dấu ở đằng sau (để gian lận)