Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bulldog clip /'bʊldɒgklip/  

  • cái kẹp giấy (có lò xo)