Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bull-terrier /,bʊl'teriə[r]/  

  • Danh từ
    giống chó lai chó sục và chó bun