Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bull-calf /'bul'kɑ:f/  

  • Danh từ
    bò đực con
    người ngây ngô khờ khạo