Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bull's- eye /'bʊlzai/  

  • Danh từ
    hồng tâm; phát đạn trúng hồng tâm
    kẹo bi

    * Các từ tương tự:
    bull's-eye