Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  mọc ra từ củ
  [có] hình củ
  a bulbous nose
  cái mũi bè hình củ

  * Các từ tương tự:
  bulbously