Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà điên
  Tính từ
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) điên rồ, dại
  to go bughouse
  hoá điên, mất trí