Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bugaboo /'bʌgbeə/  

  • Danh từ
    ngoáo ộp, ông ba bị
    vấn đề băn khoăn, vấn đề lo lắng