Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buffet luncheon /'bu:fei'lʌntʃən/  

  • Danh từ
    tiệc trưa ăn đứng