Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buffalo /'bʌfələʊ/  

  • Danh từ
    (động vật) (số nhiều buffalo, buffaloes)
    con trâu