Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

budgetary /'bʌdʤitəri/  

  • Tính từ
    (thuộc) ngân sách

    * Các từ tương tự:
    Budgetary control