Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

budget account /'bʌdʒit ə'kəʊnt/  

  • (kinh tế)
    tài khoản thanh toán