Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    bắt đầu nảy nở
    a budding actor
    một tài năng diễn viên bắt đầu nảy nở