Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ) xe ngựa bốn bánh