Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buck-shot /'bʌkʃɔt/  

  • Danh từ
    đạn cỡ to (để bắn thú lớn)