Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ) sự kích thích của dân mới vào nghề, mới lãnh trách nhiệm