Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    hung bạo
    đần độn