Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chán ngấy
    I'm browned-off with it
    Tôi chán ngấy cái đó rồi