Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brown-shirt /'braunʃə:t/  

  • Danh từ
    đảng viên đảng Quốc xã (Đức)