Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brown sugar /,braʊn'∫ʊgə[r]/  

  • đường nâu (chưa tinh chế hẳn)