Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brown study /'braun'stʌdi/  

  • Danh từ
    sự mơ mộng, sự trầm ngâm