Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brown stone /'braʊnstaʊn/  

  • đá cát kết nâu (để xây nhà)