Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brown paper /,braʊn'peipə[r]/  

  • giấy nâu gói hàng