Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    ô, dù