Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

broiler /'brɔilə[r]/  

  • Danh từ
    gà giò (để nướng ăn); chuồng nuôi gà giò
    (khẩu ngữ)
    ngày nóng như thiêu như đốt