Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ Mỹ) nướng; được nướng (thịt)
  thịt gà nướng
  hun nóng; nóng lên dữ
  ngồi sưởi nắng
  một ngày nóng dữ; một ngày nóng như thiêu

  * Các từ tương tự:
  broiler