Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (thực vật)
    đậu tằm