Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bristol board /'bristlbɔ:d/  

  • Danh từ
    giấy cứng brittôn (để vẽ, để làm danh thiếp...)