Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thịt ức (chủ yếu nói về thịt bò)