Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cuộc mua bán có tính cách từ thiện (mua đồ của nhau)