Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) điều chỉnh độ chói, kiểm soát độ chói