Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

briefless /'bri:flis/  

  • Tính từ
    không có việc để biện hộ (luật sư)
    a briefless barrister
    luật sư không có việc để biện hộ; luật sư không có khách hàng