Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

briefcase /'bri:fkeis/  

  • Danh từ
    cái cặp (để giấy tờ, tài liệu)

    * Các từ tương tự:
    briefcase computer