Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bridle-road /'braidlpɑ:θ/  

  • -road) /'braidlroud/* danh từ
    đường dành cho ngựa đi (xe cộ không qua được)