Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bridle-hand /'braidlhænd/  

  • Danh từ
    tay cầm cương (tay trái của người cưỡi ngựa)