Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác bridle way /'braidwei/)
    đường dành riêng cho người đi ngựa (không phải để đi xe hơi)