Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cô dâu

    * Các từ tương tự:
    bridecake, bridegroom, bridesmaid, bridesman, bridewell