Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Anh, khẩu ngữ)
    sự pha trà
    we always have a brew-up at 11 o'clock
    chúng tôi bao giờ cũng pha trà uống vào lúc 11 giờ