Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brew-house /'bruəri/  

  • -house) /'bru:haus/* danh từ
    nhà máy bia; nơi ủ rượu bia