Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breeding-ground /'bri:diŋgraʊnd/  

 • Danh từ
  nơi sinh sản (của chim thú hoang dã)
  một số chim bay về phương nam tìm nơi tốt để sinh sản
  (nghĩa bóng) ổ [phát triển]
  dirty house are a breeding-ground for disease
  nhà bẩn thỉu là những ổ cho bệnh tật phát triển