Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khóa nòng (súng)
    súng đã nạp đạn

    * Các từ tương tự:
    breech birth, breech-block, breech-loader, breech-loading, breech-sight, breeches, breeches-buoy