Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breathtakingly /'breθ,teikiŋli/  

  • Phó từ
    đến nức lòng
    breathtakingly beautiful
    đẹp đến nức lòng