Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breathalyser /'breθəlaizə[r]/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ breathlyzer, drunkometer)
    cái đo nghiện rượu (trong hơi thở của lái xe)