Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • sự đo nghiện rượu trong hơi thở (của lái xe, do cảnh sát thực hiện)