Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breakaway /'breikəwei/  

  • Danh từ
    sự tách ra, sự ly khai
    a breakaway from the Tory party
    sự ly khai khỏi Đảng Bảo thủ