Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

breakage /'breikidʒ/  

 • Danh từ
  sự vỡ, sự gãy
  vật bị vỡ, vật bị gãy
  (thường số nhiều)
  đồ vật vỡ gãy
  khách sạn chi 300 bảng mỗi năm cho đồ vật bị vỡ gãy